Прес Центр 

sample image Колегіум у засобах масової інформації...
Ласкаво просимо

Бібліотечний Центр 

sample image О, книги, найкращі порадники, найвірніші друзі! (Г. Сковорода) Ласкаво просимо

Громадська Приймальня 

sample image У цьому розділі Ви можете поставити питання директору НВК... Ласкаво просимо

Розклад Дзвінків 

 Початок уроку

 Кінець уроку

1 08 : 30  09 : 15
2  09 : 25  10 : 10
3  10 : 20  11 : 05
4  11 : 15  12 : 00
5  12 : 15  13 : 00
6  13 : 10  13 : 55
7  14 : 05  14 : 50
8  15 : 00  15 : 45

Non scholae, sed vitae discimus.
Вчимося не заради школи, а для життя.

Сенека

 

my planet banner

banner 275x320

youtube

ВИТЯГ З ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності комітету є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.
2.2. Основними завданнями діяльності комітету є сприяння створенню умов для:
формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;
виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;
формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;
захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;
здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;
запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;
всебічного зміцнення зв’язків між родинами, школою і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;
організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;
вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази НВК № 51 та її благоустрою.
2.3. Основними принципами діяльності комітету є:
- законність,
- гласність,
- колегіальність,
- толерантність,
- виборність,
- організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;
- підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків НВК № 51, класів (класу).

4. Права та обов’язки комітету

4.1. Комітет має право:
брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги НВК № 51, захисту здоров’я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, організації підвозу та харчування учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі;
вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) НВК № 51 пропозиції щодо змін типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом НВК № 51 в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;
звертатися до директора, класного керівника, піклувальної, педагогічної та ради НВК № 51 щодо роз’яснення стану і перспектив роботи навчального закладу та з окремих питань, що турбують батьків;
порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;
за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;
скликати позачергові батьківські збори (конференції);
створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;
надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців олімпіад (конкурсів, змагань тощо), батьків;
сприяти покращенню харчування учнів;
сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування НВК № 51;
брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів (вихованців);
контролювати раціональне використання фондів загального обов’язкового навчання;
сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності НВК № 51;
звертатися до управління освіти Херсонської міської ради, органів громадського самоврядування з питаннями, пов’язаними з навчанням і вихованням дітей;
бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення.
4.2. З метою більш ефективного захисту прав та інтересів дітей батьки можуть об’єднуватися в асоціації та інші добровільні об’єднання.
4.3. Комітет зобов’язані:
виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;
вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;
надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора закладу або управління освіти Херсонської міської ради;
залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;
організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у НВК № 51 з метою збереження життя і здоров’я учнів;
у разі потреби звітувати перед загальними зборами.
4.4. Голова комітету НВК № 51 є членом ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради НВК № 51 під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.
4.5. Голова комітету закладу має право знайомитися з організацією, проведенням і результатами державної підсумкової атестації учнів.
4.6. Голова (представник) комітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників НВК № 51.

ВИТЯГ З ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІКЛУВАЛЬНУ РАДУ

2. Мета, завдання і принципи діяльності піклувальної ради.

2.1. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
2.2. Основними завданнями піклувальної ради є:
співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів  у НВК № 51;
сприяння зміцненню матеріально-технічної бази НВК № 51;
сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
організація дозвілля (конкурси, вечори, спортивні змагання тощо) та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
сприяння створенню та раціональному використанню фонду загальнообов’язкового навчання;
сприяння виконанню чинного законодавства щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
запобігання дитячій бездоглядності, сприяння працевлаштуванню випускників НВК № 51;
стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та НВК № 51;
сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.
2.3. Піклувальна рада діє на засадах:
пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи, суспільства;
самоврядування;
колегіальності ухвалення рішень;
добровільності і рівноправності членства;
законності, гласності.

4. Права піклувальної ради.

Піклувальна рада має право:
вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника НВК № 51, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної бази  навчального закладу;
сприяти залученню додаткових джерел фінансування навчального закладу;
вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;
сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних працівників, учнів;
брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи загальноосвітнього навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.

ОТЧЕТ № 1

Поступление и расходование средств ХГБФ «Потёмкин»
за период январь-март 2014 года

Январь 2014 г.

Всего

6698,50

Услуги банка

248,50

Счет «Скиф» за декабрь 2013 г. (физическая охрана)

2000,00

Приобретение оргтехники (маршрутизатор, уничтожитель бумаги, монитор)

1335,00

Приобретение сантехизделий (унитазы, краны, сифоны)

1488,94

Приобретение канцелярии

840,00

Приобретение стендов (І этаж главный вход)

786,06

 

6698,50

Февраль 2014 г.

Всего

9435,37

Услуги банка

173,32

Счет «Кобра» за январь 2014 г. (сигнализация компьютерного класса и кнопка экстренного вызова)

370,00

Счет «Скиф» за январь 2014 г. (физическая охрана)

1435,00

Счет за книги (английский язык 5 класс)

2765,05

Обучение двух специалистов по электробезопасности

232,00

Изготовление мебели (вахта, главный вход)

2260,00

Счет «Скиф» за февраль 2014 г. (физическая охрана)

2200,00

 

9435,37

Март 2014 г.

Всего

2334,5

Услуги банка

24,50

Счет «Скиф» за март 2014 г. (физическая охрана)

1570,00

Счет «Кобра» за февраль 2014 г. (сигнализация компьютерного класса и кнопка экстренного вызова)

370,00

Счет «Кобра» за март 2014 г. (сигнализация компьютерного класса и кнопка экстренного вызова)

370,00

 

2334,5

ОТЧЕТ №2

Поступление и расходование средств ХГБФ «Потемкин»
за период апрель-июнь 2014 года

Апрель 2014 г.

Всего

345,78

Услуги банка

345,78

Май 2014 г.

Всего

3868,87

Услуги банка

128,87

Счет «Скиф» за апрель 2014 г. (физическая охрана)

2100,00

Счет «Кобра» за апрель 2014 г. (сигнализация компьютерного класса и кнопка экстренного вызова)

370,00

Счет «Кобра» за май 2014 г. (сигнализация компьютерного класса и кнопка экстренного вызова)

370,00

Хозяйственные и строительные материалы (коса металлическая с держаком; краска, известь, цемент, сатенгипс, лампы)

900,00

 

3868,87

Июнь 2014 г.

Всего

15146,57

Услуги банка

41,51

Счет «Кобра» за июнь 2014 г. (сигнализация компьютерного класса и кнопка экстренного вызова)

370,00

Счет «Сантехника» (ремонтные работы системы отопления)

461,70

Счет «Скиф» за апрель 2014 г. (физическая охрана)

1900,00

Счет «Кобра» за июль 2014 г. (сигнализация компьютерного класса и кнопка экстренного вызова)

370,00

Счет «Мебель» (24 шт.- столешницы; книжный стеллаж, тумба под телевизор, панели ДВП, ДСП в каб.308)

6365,00

Счет «Сантехника» (ремонтные работы системы отопления)

530,50

Счет «Химрезерв» (Краска, сатенгипс)

609,06

Счет «Эпицентр» (светильники, лампы, кабель)

4498,80

 

15146,57

ОТЧЕТ № 3

Поступление и расходование средств ХГБФ «Потемкин»
за период август-октябрь 2014 года

Август 2014 г.

Всего

2062,91

Услуги банка

60,13

Ремонт системы отопления (приобретение 15 секций радиаторов)

2002,78

Сентябрь 2014 г.

Всего

20691,54

Услуги банка

336,34

Оплата охраны компьютерного класса и кнопки экстренного вызова (охранная фирма «Кобра») за август 2014 г.

370,00

Оплата охраны компьютерного класса и кнопки экстренного вызова (охранная фирма «Кобра») за сентябрь 2014 г.

370,00

Оплата физической охраны (охранная фирма «Скиф») за сентябрь 2014 г.

2300,00

Ремонт системы отопления (коридор ІІ этажа, ГПД, столовая)

3405,20

Ремонт системы отопления (кабинеты физики, биологии, музей, лестничные площадки ІІ этажа)

2960,00

Приобретение моющих, санитарно-гигиенических средств на полугодие 2014 года

1600,00

Установка двух окон в спортзал (устранение аварийной ситуации)

6350,00

Приобретение мебели (книгохранилище, кабинет русского языка)

3000,00

Октябрь 2014 г.

Всего

12004,06

Услуги банка

24,50

Приобретение стройматериалов (завершение ликвидации аварийной ситуации в спортзале)

1730,15

Приобретение металлопластиковых окон(201-2 окна, 208 – 1 окно)

8749,41

Приобретение учебников по немецкому языку для 1 класса (30 штук)

1500,00

ОТЧЕТ № 1

Поступление и расходование средств ХГБФ «Потёмкин»
за период январь-март 2013 года

Январь 2013 г.

Всего

Оплата счетов (организаций)

Сумма

3983,68

Услуги банка

209,24

Счет «Кобра» за декабрь

370,00

Счет «Кобра» за январь

370,00

Строительно-ремонтные работы по потолку холла ІІ этажа

3034,44

Февраль 2013 г.

4733,76

Услуги банка

48,26

Счет «Успіх» обучение по электробезопасности

260,00

Электроматериалы для устройства потолка холла ІІ этажа

1125,50

Поступления от спонсоров (масляная краска для проведения косметического ремонта в летний период - 130 кг)

3300,00

Март2013 г.

1357,72

Чистящие, моющие средства

285,00

Ремонтные работы в кабинетах английского и немецкого языков

1072,72

 ОТЧЕТ № 2

Поступление и расходование средств ХГБФ «Потёмкин»
за период апрель-июнь 2013 года

Апрель 2013 г.

Всего

Оплата счетов (организаций)

Сумма

4799,19

Услуги банка

179,19

Строительные материалы (серая краска – покраска каркасов парт и стульев, водоэмульсионная краска – покраска холла ІІ этажа), электротовары - лампочки, стартеры (замена нерабочих ламп в классах), адресные указатели

2480,00

Счет «Кобра» за февраль

370,00

Счет «Кобра» за март

370,00

Счет «Кобра» за апрель

370,00

Краска, энергосберегающие лампочки

1000,00

Май 2013 г.

3641,02

Услуги банка

71,02

Счет «Кобра» за май

370,00

Строительные материалы (устройство потолка короба ІІ этажа), светильники «Вход-Выход»

1140,00

Линолеум, двери, краска

2000,00

Июнь 2013 г.

5474,69

Услуги банка

104,69

Счет «Кобра» за июнь

370,00

Строительные материалы (холл 2 этажа – устройство пола, стяжка под плитку)

5000,00

ОТЧЕТ № 3

Поступление и расходование средств ХГБФ «Потёмкин»
за период июль-сентябрь 2013 года

Июль 2013 г.

Всего

14603,65

Услуги банка

383,65

Счет «Кобра» за июль

370,00

Стройматериалы для устройства пола ІІ этажа

5000,00

Доска учебная аудиторная ДА-32 (201 кабинет)

комплект фанеры гнутой для стульев 30 шт. (каб. математики)

4200,00

Стройматериалы для устройства пола ІІ этажа

3100,00

Ремонтные работы системы водопровода в столовой

1550,00

Август 2013 г.

Всего

10113,84

Услуги банка

571,84

Шкаф-стенка и встроенный шкаф в кабинет № 201

9542,00

Сентябрь 2013 г.

Всего

437,30

Услуги банка

437,30

ОТЧЕТ № 4

Поступление и расходование средств ХГБФ «Потёмкин»
за период октябрь-декабрь 2013 года 

Октябрь 2013 г.

Всего

24351,64

Услуги банка

350,94

Счет «Кобра» задолженность согласно акта сверки (сигнализация компьютерного класса и кнопка экстренного вызова)

371,65

Электротовары, сантехматериалы, стенд

1460,00

Счет «Кобра» за август 2013 г. (сигнализация компьютерного класса и кнопка экстренного вызова)

370,00

Обучение по охране труда

126,00

Счет «Скиф» за сентябрь 2013 г. (физическая охрана)

1676,00

Счет Тарасов В.В. предоплата на материалы для ремонта элеваторного узла

2000,00

Сантехматериалы

2000,00

Установка 10 окон, отливы для окон, плита OSB

3080,00

Счет «Портье» металлопластиковая конструкция – окно в каб. № 105

1485,99

Счет «Портье» металлопластиковая конструкция – 3 окна в каб. № 208

5692,80

Счет «Портье» металлопластиковая конструкция – 3 окна в каб. № 103

5368,26

Счет «Кобра» за сентябрь 2013 г. (сигнализация компьютерного класса и кнопка экстренного вызова)

370,00

 

24351,64

Ноябрь 2013 г.

Всего

5935,38

Услуги банка

273,38

Счет «Скиф» за октябрь 2013 г. (физическая охрана)

1817,00

Счет Тарасов В.В. оплата за выполненные работы по ремонту элеваторного узла

3475,00

Счет «Кобра» за ноябрь 2013 г. (сигнализация компьютерного класса и кнопка экстренного вызова)

370,00

 

5935,38

Декабрь 2013 г.

Всего

3109,23

Услуги банка

279,23

Счет «Скиф» за ноябрь 2013 г. (физическая охрана)

2090,00

Счет «Кобра» за декабрь 2013 г. (сигнализация компьютерного класса и кнопка экстренного вызова)

370,00

Счет «Кобра» за октябрь 2013 г. (сигнализация компьютерного класса и кнопка экстренного вызова)

370,00

 

3109,23

Остаток на 31.12.2013 г. – 269,71 грн.

ВИТЯГ З ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ НВК № 51

2.    Мета, завдання і принципи діяльності ради.

2.1.            Метою діяльності ради є:

–                    сприяння демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу;

–                    об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку НВК № 51 та удосконалення навчально-виховного процесу;

–                    формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління НВК № 51;

–                    розширення колегіальних форм управління НВК № 51;

–                    підвищення ролі громадськості і вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

2.2.            Основними завданнями ради є:

–                    підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інститутами;

–                    визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку НВК № 51  та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

–                    формування виховного середовища;

–                    створення належного педагогічного клімату в НВК № 51;

–                    сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

–                    підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

–                    сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

–                    ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

–                    стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

–                    зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та НВК № 51  з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

2.3.            Рада школи діє на засадах:

–                    законності, гласності;

–                    колегіальності ухвалення рішень;

–                    добровільності і рівноправності членства.

4.      Повноваження ради НВК № 51.

Рада НВК № 51:

–                    організовує виконання рішень загальних зборів;

–                    вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

–                    спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи НВК № 51 та  здійснює контроль за його виконанням;

–                    разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту НВК № 51;

–                    затверджує режим роботи НВК № 51;

–                    сприяє формуванню мережі класів НВК № 51, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

–                    приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників НВК № 51  золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

–                    разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів;

–                    погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

–                    заслуховує звіт голови ради, інформацію директора або його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

–                    бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

–                    виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

–                    виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо);

–                    виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення  учасників навчально-виховного процесу;

–                    ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

–                    сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

–                    розподіляє і контролює кошти загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

–                    розглядає питання родинного виховання;

–                    бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

–                    сприяє педагогічній освіті батьків;

–                    сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплати періодичних видань;

–                    розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учням;

–                    організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

–                    розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи НВК № 51;

–                    вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

Отчет № 1

поступление и расходование средств ХГБФ «Потемкин»
за период январь-март 2012 года

Поступило средств (грн.)

Израсходовано (грн.)

Назначение (организация)

7702

765,83

Ежегодная перезарядка огнетушителей

 

280

Обучение персонала по охране труда и электробезопасности на 4 группу допуска

 

370

Оплата сигнализации за январь (договор с охранной фирмой «Кобра»)

 

5 746,02

Приобретение материалов для монтажа перестенка и монтаж в аудиториях 111 и 216 (фирма «ЧФ «Портье»).

Итог

7161,85

 

Остаток

540,57

ОТЧЕТ № 2

Поступление и расходование средств ХГБФ «Потёмкин»
за период апрель-июнь 2012 года

Поступило

Расходовано

Апрель

2 666

ЧП «Байрак»

Сантехника

300 грн

Услуги банка

Расчетно-кассовое обслуживание

116,85 грн

Май

11000

Приобретение товара через карту

Хозяйственные и стройматериалы для проведения текущего ремонта

1815,82 грн

ЧП «Кобра»

Оплата сигнализации (4 месяца)

1480 грн

ЧП «Портье»

Металлоконструкции в 1-ый класс

5973,64 грн

Услуги банка

Расчетно-кассовое обслуживание

65,10 грн

Июнь

3910

ЧП «Портье»

Устройство подвесного потолка в аудитории № 111

3744,56 грн

Приобретение товара через карту

Приобретение материалов для ремонта первых классов

2430,29 грн

Услуги банка

Расчетно-кассовое обслуживание

22,97 грн

Остаток

 

800, 31 грн

ОТЧЕТ № 3

Поступление и расходование средств ХГБФ «Потёмкин»
за период июль-сентябрь 2012 года

Июль 2012 г.

Всего

Оплата счетов (организаций)

Сумма

6734,47

Проведение летнего косметического ремонта. Приобретение лакокрасочных изделий «Химрезерв»

910,32

Оплата сигнализации компьютерного класса июнь, июль (фирма «Кобра»)

740,00

Приобретение линолеума в 1А класс

2500,00

Покупка линолеума в 10А класс (101 группа)

2500,00

Услуги банка

84,15

Август 2012 г.

10108,13

Приобретение 19 комплектов мебели в 1-А класс

10070,00

Услуги банка

38,13

Сентябрь 2012 г.

17368,83

Приобретение школьной документации (личные дела, книги по деловодству).

120,00

Хоз. инвентарь (веники, ведра), краска для стадиона.

309,50

Оплата сигнализации компьютерного класса август, сентябрь (фирма «Кобра»)

740,00

Приобретение школьной мебели (ПП Костюк).

4066,00

Техника (дрель, шлиф. машина, перфоратор)

593,59

Линолеум в кабинет психологов, 6 м/п

870,50

Хозяйственные материалы.

600,00

Установка металлопластиковой двери в хореографический зал (ФОП Портье).

2360,00

Вывоз мусора (3 машины). «Південькомунсервіс»

960,00

Ламинат и подложка в хореографический зал.

3766,84

Умывальники (12 шт.).

1510,00

Бумага А4.

370,00

Ремонт стояка отопительной системы (каб. № 108, 208, 310)

1000,00

Услуги банка

102,40

ОТЧЕТ № 4

Поступление и расходование средств ХГБФ «Потёмкин»
за период октябрь-декабрь 2012 года

Поступило

Расходовано (грн)

Октябрь

16 936

Ремонт системы отопления

917

Ремонт потолка спортивного зала

6 942

Оплата сигнализации (ЧП «Кобра»)

370

Приобретение металлопластиковых окон в 1-Б классе

5 858

Устройство слива воды на крыше центрального входа

2 820

Услуги банка (расчетно-кассовое обслуживание)

29

Ноябрь

8 795

Поверка манометров

118

Оплата сигнализации (ЧП «Кобра»)

370

Приобретение металлопластикового окна в 308 кабинет (201 группа)

2 123

Приобретение материалов для монтажа 2-х пристроек (на 1 и 2 этажах)

4 272

Устройство водопровода и канализации в 110 аудитории (2-Б класс) и 111 аудитории (1-В класс)

500

Приобретение и монтаж оборудования для установки кнопки экстренного вызова

1 225

Услуги банка (расчетно-кассовое обслуживание)

186

Декабрь

202

Услуги банка (расчетно-кассовое обслуживание)

202

На сайті 132 гостей та користувачі відсутні