Батьківський комітет НВК

ВИТЯГ З ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності комітету є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

 

2.2. Основними завданнями діяльності комітету є сприяння створенню умов для:

 • формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;
 • виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;
 • формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;
 • захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;
 • здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;
 • запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;
 • всебічного зміцнення зв’язків між родинами, школою і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
 • залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;
 • організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;
 • вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази НВК № 51 та її благоустрою.

2.3. Основними принципами діяльності комітету є:

 • законність,
 • гласність,
 • колегіальність,
 • толерантність,
 • виборність,
 • організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;
 • підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків НВК № 51, класів (класу).

4. Права та обов’язки комітету

4.1. Комітет має право:

 • брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
 • встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги НВК № 51, захисту здоров’я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, організації підвозу та харчування учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі;
 • вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) НВК № 51 пропозиції щодо змін типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом НВК № 51 в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;
 • звертатися до директора, класного керівника, піклувальної, педагогічної та ради НВК № 51 щодо роз’яснення стану і перспектив роботи навчального закладу та з окремих питань, що турбують батьків;
 • порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;
 • за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;
 • скликати позачергові батьківські збори (конференції);
 • створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;
 • надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців олімпіад (конкурсів, змагань тощо), батьків;
 • сприяти покращенню харчування учнів;
 • сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування НВК № 51;
 • брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів (вихованців);
 • контролювати раціональне використання фондів загального обов’язкового навчання;
 • сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності НВК № 51;
 • звертатися до управління освіти Херсонської міської ради, органів громадського самоврядування з питаннями, пов’язаними з навчанням і вихованням дітей;
 • бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення.

4.2. З метою більш ефективного захисту прав та інтересів дітей батьки можуть об’єднуватися в асоціації та інші добровільні об’єднання.

4.3. Комітет зобов’язані:

 • виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;
 • вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;
 • надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора закладу або управління освіти Херсонської міської ради;
 • залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;
 • організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у НВК № 51 з метою збереження життя і здоров’я учнів;
 • у разі потреби звітувати перед загальними зборами.

4.4. Голова комітету НВК № 51 є членом ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради НВК № 51 під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

4.5. Голова комітету закладу має право знайомитися з організацією, проведенням і результатами державної підсумкової атестації учнів.

4.6. Голова (представник) комітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників НВК № 51.

НВК 51 © 2014 - 2021 Всі права застережені..
зроблено photografica